La regidoria de Joventut anuncia la convocatòria de beques d’investigació i realització de pràctiques

Pere Barber - Generica HivernLa regidoria de Joventut que encapçala Pere Barber, anuncia la convocatòria d’ajudes per a la investigació l’any 2016. El text de la convocatòria es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

 Els beneficiaris seran titulats universitaris que estan realitzant memòries de llicenciatura, projectes fi de carrera o treballs fi de màster -en cap cas els sol·licitants podran estar vinculats en qualitat de docents als centres universitaris- i estudiants de doctorat que així ho acrediten mitjançant certificació oficial de la universitat corresponent i tinguen inscrit el projecte de tesi doctoral a la Comissió de Doctorat.

 L’import total de la convocatòria serà de seixanta-dos mil euros (62.000 €) distribuïts de la següent manera:

  •  8 ajudes a la recerca en Ciències Socials i Humanitats dotades amb un màxim de 1250 euros (1.250 €) cadascuna.
  •  13 ajudes a la investigació per a la realització de tesis doctorals en Ciències Socials i Humanitats dotades amb un màxim de quatre mil euros (4.000 €) cadascuna.

Així mateix es convoquen de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes Democràtiques, com així ho anuncia la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Les persones interessades en esta convocatòria han de ser llicenciats o graduats en Dret, en el moment de la finalització del termini de sol·licituds. La dotació de les beques serà de 1.000 euros bruts mensuals. Per a més informació es el text complet de la convocatòria el qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Anuncis